Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Toename immigratie Nederland

Voor het eerst sinds het jaar 2001 is de immigratie naar Nederland weer enigszins toegenomen. In het eerste kwartaal van 2006 hebben meer dan 22 duizend immigranten zich in Nederland gevestigd. In het eerste kwartaal van 2005 waren dat er nog 2 duizend minder.

De twee grootste groepen immigranten zijn uit het buitenland terugkerende Nederlanders en Polen. Ook mensen uit Duitsland, Turkije en de Verenigde Staten zijn relatief sterk vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat ondanks de relatief grote groep terugkerende Nederlanders een bijna drie keer zo grote groep Nederlanders emigreerd. In het eerste kwartaal van 2006 bedroeg het aantal Nederlandse emigranten 13.400.

In de onderstaande figuur is de ontwikkeling van de immigratie en emigratie in Nederland weergegeven voor de periode tussen 1974 en 2004. De immigratie fluctueert sterker dan de emigratie. De zichtbare daling vanaf 2001 lijkt weer gekeerd.

CBS Allochtonen
Immigratie en emigratie Nederland.

Immigratie en emigratie van niet-Nederlanders tussen 1974 en 2004. Bron: CBS


Door de hoge emigratie en het lage geboortencijfer lijkt de demografie van Nederland in evenwicht. De bevolkingsgroei bevindt zich volgens het CBS op een historisch laag punt. Ondertussen verandert de bevolkingssamenstelling wel. Het geboortencijfer onder niet-westerse allochtonen in Nederland ligt aanmerkelijk hoger dan het landelijke geboortencijfer. Ongeacht een eventuele daling van de immigratie blijft het aantal niet-westerse allochtonen, mede vanwege het hoge aantal geboorten in die groep, sterk stijgen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Ontwikkeling aantal allochtonen.

Aantal niet-westerse allochtonen naar herkomst, tussen 1975 en 2005. Bron: CBS


Uit de statistieken van het CBS blijkt verder dat de immigratie in het eerste kwartaal steeds relatief laag is en steeds aanmerkelijk hoger is in het derde kwartaal van het jaar. In de reeks vanaf 2001 blijkt het aantal immigranten in het derde kwartaal steeds (ruim) boven de 30 duizend te liggen.


Bronnen:
- Immigratie neemt weer toe. CBS, mei 2006.
- Demografie van de allochtonen in Nederland. CBS, 3e kwartaal 2005.


Gerelateerde artikelen:
Naar een modern migratiebeleid.
Het nieuwe migratiebeleid uiteengezet: Meer (selectieve) arbeidsmigratie toestaan, asielprocedure ontlasten.
Aandeel allochtonen grote steden
Meer interne demografische ontwikkelingen die leiden tot een gewijzigde bevolkingssamenstelling.