Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Hogere bevolkingsgroei wereld
door Rolf Schuttenhelm

De Verenigde Naties hebben in de 2006 Revision van de World Population Prospects hun verwachting voor de totale bevolkingsgroei van de wereld naar boven bijgesteld. In de editie van 2004 ging de VN nog uit van een totale wereldbevolking van 9.075,903 miljoen mensen. Volgens de nieuwe voorspelling zullen er in 2050 meer dan 115 miljoen mensen extra rondlopen, tot een totaal van 9.191,287 miljoen mensen, ruim meer dan 9 miljard, in 2050.

UN Population Div.
UN AIDS
Wiki Overbevolking
Bevolkingsgroei wereld.

Bevolkingsgroei wereld tot 2050 volgens vier scenario's. Bron: VN 2006

Althans, zo luidt de "medium"-variant. Om een bandbreedte te geven aan de onzekerheid zijn ook voorspellingen voor een hoog en een laag scenario gepresenteerd. In het lage scenario zal de wereldbevolking eerst nog enige tijd gestaag groeien en dan, rond 2040, een maximum bereiken met, volgens de VN, 7.871,770 miljoen mensen. Daarna zet een lichte daling in tot 7.791,945 miljoen mensen in 2050. De voorspelling van het lage scenario valt daarmee ook hoger uit dan in het vorige VN-rapport, een extra toename van de wereldbevolking van iets meer dan 112 miljoen mensen.

Ook de voorspelling voor het hoge scenario ligt in het nieuwe rapport hoger dan in 2004. Nu wordt uitgegaan van een totale bevolkingsgroei tot 10.756,366 miljoen mensen in 2050, meer dan 110 miljoen hoger dan volgens de eerdere voorspelling.

De uiterste waarden zijn daarmee iets dichter bij elkaar komen te liggen, ten teken van een afnemende onzekerheid. Deze valt evenwel volledig toe te schrijven aan de voortschrijding van de tijd. Ten opzichte van 2004 is in 2006 meer dan 4,3% van de periode tot 2050 afgelegd. Het is dus nu evenmin als in 2004 te zeggen met welk scenario de uiteindelijke bevolkingsgroei het meest zal corresponderen. Het is evenwel opmerkelijk dat het middelste scenario relatief (binnen de bandbreedte) het sterkst is gestegen.

De VN hanteert nog een vierde scenario met betrekking tot bevolkingsgroei. In dat scenario, de "constant-fertility variant", wordt uitgegaan van een voortzetting van het huidige, hoge, geboortecijfer. In dat scenario zal de wereldbevolking in 2050 de 12 miljard benaderen, met 11.857,786 mensen, bijna 200 miljoen meer dan gedacht voor hetzelfde scenario in 2004. Dat verschil is opmerkelijk, omdat het laat zien dat de toegenomen bevolkingsgroei niet zomaar kan worden toegeschreven aan een hoger geboortecijfer.

De belangrijkste conclusie van het nieuwe VN-rapport is dan ook dat het sterftecijfer, wereldwijd, lager uitvalt. Dat heeft niet alleen effect op de totale omvang van de wereldbevolking, maar ook op de leeftijdssamenstelling. De helft van de bevolkingsgroei tussen 2005 en 2050 wordt gevormd door de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Vergrijzing is een reŽel begrip in de gehele Westerse wereld. Het aantal 60+ers verdubbelt er van 245 miljoen in 2005 tot 406 miljoen in 2050, terwijl de leeftijdscategorie onder 60 jaar in de Westerse wereld juist zal afnemen, van 971 miljoen in 2005 tot 839 miljoen in 2050. Sterker nog, de gehele bevolking van de Westerse wereld zou in dezelfde periode dalen, ware het niet voor het hoge immigratiecijfer.

Radicaal verschillend blijft de demografische situatie in Afrika, waar het geboortencijfer onverminderd hoog blijft. Aan de andere kant verwacht de VN dat het aantal sterften in Afrika in de toekomst zal dalen, resulterend in een zeer hoge bevolkingsgroei. Het lagere sterftecijfer in Afrika wordt ten dele veroorzaakt door onderdrukking van de HIV/AIDS-epidemie. De VN gaat er vanuit dat het grootste deel van getroffen Afrikaanse landen in 2015 aidsremmers beschikbaar heeft voor 70% of meer van de bevolking. Betere aidsbestrijding is de enige door de VN aangevoerde reden ter verklaring van de toegenomen verwachte bevolkingsgroei in vergelijking met hun vorige rapport.


Bron: World Population Prospects: The 2006 Revision. VN, maart 2007.


Gerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking 2050.
Ziehier een samenvatting van the 2004 Revision, het vorige rapport, dat nog uitgaat van een bevolkingsomvang van 9,1 miljard in 2050.
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
De bevolkingsgroei is nergens zo hoog als in Afrika en nergens zo laag als in Europa.
Immigratie Nederland blijft toenemen.
Immigratie, de drijvende factor achter bevolkingsgroei in de Westerse wereld.
Energieconsumptie tot 2025.
Hoe meer mensen, hoe hoger het energieverbruik. Toename vooral ook in de groeiende economieŽn van AziŽ, Afrika en Zuid-Amerika.
Voorspellingen CO2-emissie.
Hoe meer mensen, hoe hoger het energieverbruik, hoe hoger de CO2-uitstoot.