Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Nieuw mestbeleid verlaagt milieubelasting.
door Rolf Schuttenhelm

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft een toekomstverkenning gemaakt van het nieuwe mestbeleid, dat sinds 1 janurai 2006 van kracht is. In de studie 'NutriŽntenbelasting van bodem en water. Verkenning van de gevolgen van het nieuwe mestbeleid.' gaat de aandacht uit naar de te verwachten toekomstige waarden van de nitraat- en fosfaatconcentratie in het bovenste grondwater en van het stikstof- en fosforgehalte in het oppervlaktewater.

De milieudoelstelling voor de kwaliteit van het grondwater is het bereiken van een toestand van evenwichtsbemesting, waarbij de hoeveelheid nutriŽnten die wordt toegevoegd (door bemesting) gelijk is aan het verlies door met name oogst van gewassen.

MNP Mest en Ammoniak
Ontwikkeling nitraatconcentratie grondwater zandgrond.
Ontwikkeling nitraatconcentratie grondwater zandgrond. Bron: MNP.


Bovenstaande grafiek laat de ontwikkeling van de nitraatconcentratie van het grondwater zien voor het cultuurland van de Nederlandse zandgronden. De milieunorm van 50 mg/l NO3 wordt vanaf 2015 benaderd. Door fluctuaties in het weer kan ook de nitraatconcentratie sterk variŽren. Een periode van droogte zorgt voor een vermindering van de uit- en afspoeling, waardoor de concentratie nitraat tijdelijk kan toenemen. De zuidelijke zandgronden zullen volgens het MNP ook na 2009 de nitraatnorm aanzienlijk overschrijden met een gemiddelde concentratie van 80 mg nitraat per liter grondwater. (De gemiddelde nitraatconcentratie voor het totale oppervlak cultuurgrond in Nederland bedraagt tussen 2015 en 2030 32 mg/l.)

Het MNP verwacht dat de nieuwe fosfaatgebruiksnormen zullen leiden tot een sterke daling van het fosfaatoverschot en benadering van de toestand van evenwichtsbemesting.

De milieudoelstelling (OSPAR) voor de kwaliteit van het oppervlaktewater voor de concentratie stikstof en fosfor, namelijk een halvering voor het jaar 2010 ten opzichte van de jaren '80, wordt niet bereikt.

Ontwikkeling stikstof oppervlaktewater.
N-belasting oppervlaktewater door af- en uitspoeling van landbouwgronden. Bron: MNP.


Door het nieuwe mestbeleid wordt de belasting van het oppervlaktewater met stikstof ten opzichte van medio jaren Ď80 32% lager, 18% boven de doelstelling. De afname van de hoeveelheid stikstof is beduidend hoger voor de zandgronden dan voor de klei- en veengronden.

Ontwikkeling fosfor oppervlaktewater.
P-belasting oppervlaktewater door af- en uitspoeling van landbouwgronden. Bron: MNP.


Het nieuwe mestbeleid zorgt voor een verlaging van de fosforbelasting in 2010 met 13% ten opzichte van 1985, slechts een kwart van de doelstelling van 50% reductie. Wederom is de afname op de zandgronden het grootst.


Bron: NutriŽntenbelasting van bodem en water. Verkenning van de gevolgen van het nieuwe mestbeleid. MNP, april 2006.Gerelateerde artikelen:
Toekomst van de landbouw in Nederland.
Verkenning van areaalontwikkeling en onder andere werkgelegenheid.
Afname aantal melkkoeien in Nederland.
Vooral in Noord-Brabant en Gelderland, als gevolg van strengere mestwetgeving.