Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
27 februari 2006

  Waddenzee: zeespiegelstijging op bodemdaling

De Waddenzee vormt 's werelds grootste getijdegebied en het grootste natuurgebied van West-Europa. Het gebied heeft 's werelds hoogste concentratie bodemleven en is van belang voor trekvogels van SiberiŽ tot West-Afrika. Bovendien vormt de Waddenzee afgezien van een enkele Afsluitdijk ons laatste natuurlandschap en de minst verstoorde horizonervaring. Daarnaast herbergt het aardgas en steenzout (en kun je er op semi-professionele schaal met zand en schelpen spelen).

Onlangs verscheen de Derde Nota Waddenzee, waarin het rijksbeleid tot duurzame bescherming en "ontwikkeling" van de Waddenzee ligt vastgelegd. Onlangs verscheen ook IPCC 4AR.

Waddenzee.
Foto: Nota Waddenzee

Wij besloten ons licht over de zaak te laten schijnen en presenteren u naast deze special gelijk de oplossing voor een onontkomelijk probleem.

Nog behoefte aan aanvullend goed nieuws over de Waddenzee? Volgens een recente studie van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) is de waterkwaliteit in de Waddenzee sinds de jaren '90 van de vorige eeuw merkbaar verbeterd, mede door een verbod op fosfaten in wasmiddelen. Minder stikstof en fosfaat betekent evenwel minder voedsel voor micro-organismen, waardoor ook de hoeveelheid schelpdieren en pieren kan dalen, met een nadelig effect op de vogelstand. Volgens het NIOZ is de totale hoeveelheid biomassa echter niet gedaald. De soortensamenstelling in het Waddengebied blijkt wel steeds aan verandering onderhevig. Een afname van de hoeveelheid meststoffen zou zo een positief effect kunnen hebben op de biodiversiteit in het gebied, omdat het verstikking door een dominante soort kan tegengaan.24 oktober 2006

  Nacht van de nacht.

Aanstaande zaterdag, 28 oktober, is het de nacht van de nacht. In heel het land zullen tussen 19 en 24 uur meer dan 100 activiteiten en evenementen worden georganiseerd om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Er worden voorstellingen gegeven, er wordt gewandeld, gevaren. Kastelen, sterrenwachten en dierentuinen openen hun deuren en je kunt kijken naar uilen, vleermuizen of andere nachtdieren.

Ook Hoesnel.nl zal 's nachts actief zijn. "Sterren kijken in het Westland." We organiseren een nachtwandeling vanuit Maassluis door het meest uitgesproken kassengebied van Nederland en zullen daar later op de site uitgebreid verslag van doen. We gaan, tijdens passage van open plekken in de bewolking, een heuse sterrentelling houden. Wie weet zijn Rigel en Betelgeuse van Orion nog vaag te onderscheiden? De wandeling eindigt aan de Nieuwe Waterweg, waar een mooi zicht bestaat op de horizon-lichtvervuiling van de Europoort en de Botlek, waar de lichtvervuiling ook iets moois kan hebben.

Als u het leuk vindt mee te lopen, bent u van harte welkom. Stuurt u dan een e-mail.

Meer informatie op www.laathetdonkerdonker.nl19 september 2006

  Verrommeling Nederlands landschap.

Volgens de natuurbalans 2006 is het Nederlandse landschap onderhevig aan verrommeling en andere vormen van visuele aantasting.

verstorend element.
Verstorend element?25 juli 2006

  Vergelijking milieu EU per lidstaat.

Nederland komt er bij sommige indicatoren heel slecht vanaf. Dat komt omdat hier zoveel mensen wonen en zoveel auto's rijden. Voor andere indicatoren scoort Nederland als de beste. Zo hebben we mooie filters op de fabrieken en zuiveren we ons rioolwater. Onze economie zou evenwel wat energiezuiniger kunnen en soms doen we iets te rustig aan bij de realisatie van beleidsdoelstellingen met betrekking tot het milieu.8 juni 2006

  Schaalvergroting landbouw.

Volgens een onlangs verschenen rapport van de Raad voor het Landelijk Gebied neemt het aantal megabedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw toe. Alhoewel megabedrijven nadrukkelijke economische voordelen hebben, verkleinen ze de werkgelegenheid in de agrarische sector en kunnen ze leiden tot aantasting van het landschap.2 juni 2006

  Afname biodiversiteit gaat verder.

Volgens het recent uitgebrachte EU actieplan biodiversiteit moet in Nederland de ontwikkeling van de EHS en de Natura 2000 gebieden volgens plan doorgaan en afgestemd worden op het beheer van het landelijke gebied. In samenwerking met de andere EU-lidstaten dient de achteruitgang van de biodiversiteit te worden gestopt.

Gebieden Natura 2000 en EHS.
Gebieden Natura 2000 en (overlappend) EHS. Bron: MNP

Als we de achteruitgang van de mondiale biodiversiteit willen beperken moeten we internationale handelsliberalisering en armoedebestrijding tegengaan, ecosystemen beschermen en minder vlees eten.28 mei 2006

  Roetfilters, Nederland en de EU.

Ondanks de grootschalige overschrijding van de EU-norm voor het fijnstofgehalte van de lucht in Nederland en het reŽle gezondheidsrisico dat daar vanuit gaat, blokkeert de Europese Commissie de invoering van roetfilters voor Nederlandse dieselvoertuigen.

Blijkbaar wegen de belangen van de Europese autofabrikanten zwaarder.21 mei 2006

  Woningaanbod, bevolking en werkgelegenheid

Volgens een recente studie van het CPB heeft het woningaanbod een sturende invloed op de regionale ontwikkeling van het bevolkingsaantal en de werkgelegenheid.

nieuwbouw.

Een gevolgrijke conclusie met betrekking tot de toekomst van ruimtelijke ordening is dat regio's zichzelf op de lange termijn sterker economisch kunnen ontwikkelen als ze investeren in nieuwbouw van woningen. Ongeacht de vraag naar nieuwe woningen.

Lees hier het persbericht van het CPB.20 mei 2006

  Toekomstverkenning ruimtelijk beleid

De invloed van bedrijven en burgers op de ruimtelijke ordening van Nederland neemt toe. Een verkenning van de toekomst van het ruimtelijk beleid moet daarom gekoppeld worden aan maatschappelijke ontwikkelingen om de veranderlijke wensen en behoeften van burgers en bedrijven mee te wegen.

Volgens een recente studie van het Ruimtelijk Planbureau, 'Verkenning van de ruimte 2006', moet de overheid zich in de toekomst meer richten op een sectoraal ruimtelijk beleid.

Lees hier het persbericht van het RPB.3 mei 2006

  Invloed klimaatverandering op EHS

Volgens een recent rapport van Alterra zijn vooral de waterafhankelijke ecosystemen van Nederland kwetsbaar voor eventuele klimaatverandering. De ecologische veerkracht kan in de toekomst verhoogd worden door lokaal de EHS te versterken, waar 3000 tot 4000 ha nieuwe natuur voor nodig is.

Lees hier de achtergrondinformatie over het rapport.30 april 2006

  Toekomst luchtkwaliteit Nederland

Op basis van het jaarlijkse MNP-rapport met concentratiekaarten (GCN) voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Conclusie: Minder stikstofdioxide, fijnstof en zwaveldioxide, meer ozon.

concentratie NO2 wereld.
Concentratie NO2 wereld, Nederland in het rood. Bron: ESA

Lees hier het persbericht van het MNP.19 april 2006

  Waterkwaliteit Rijn verbeterd
(Havenbedrijf Rotterdam)


De belasting van het water van de Rijn met organische halogeenverbindingen is de afgelopen vijf jaar verder gedaald, doordat de Duitse chemische industrie zich houdt aan gemaakte afspraken ter bevordering van de waterkwaliteit. Ten opzichte van 1986 zijn de hoeveelheden geloosd zink, chroom, koper, nikkel, cadmium, kwik, arseen en lood tussen de 50 en 93% afgenomen. Dit zou ook moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de Rotterdamse baggerspecie.14 april 2006

  Nieuw mestbeleid verlaagt milieubelasting

Volgens een recente studie van het MNP worden de milieudoelstellingen voor onder andere de nitraatconcentratie van het grondwater wel gehaald, maar de doelstellingen voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in agrarisch gebied blijven ook bij het nieuwe mestbeleid buiten bereik.

Nitraat in Nederland.

Lees hier het persbericht van het MNP.11 april 2006

  Toekomst van de landbouw in Nederland.

Een toekomstverkenning van het landbouwareaal van Nederland en de invloed van vier verschillende economische scenario's op onder andere de werkgelegenheid. Naar aanleiding van een recente studie van het Ruimtelijk Planbureau.3 maart 2006

  Omvang fijnstofprobleem blijkt kleiner

De concentratie fijnstof boven Nederland blijkt de afgelopen jaren toch lager te zijn geweest dan eerder werd aangenomen. Volgens een studie van het MNP kan ook de prognose van de fijnstofconcentratie voor de toekomst omlaag.

Bijstelling van de prognose voor fijnstof in 2010.

Een groot deel van west-, midden- en zuid-Nederland bevindt zich volgens de voorspelling voor 2010 net boven de kritische norm. Door de kleine bijstelling in de verwachte concentratie, zal volgens de nieuwe prognose in 2010 alleen lokaal, rondom steden en snelwegen in west-Nederland, de grens van 32 Ķgram per kubieke meter overschreden worden.

Lees hier het persbericht van het MNP.3 maart 2006

  Hoesnel.nl Mens & Milieu geopend.

Mens & Milieu, het nieuwste hoofdstuk, zal verslag doen van toekomstgerichte ontwikkelingen met betrekking tot de relatie tussen de mens en het milieu. Het hoofdstuk zal onder andere gaan over landschappelijke veranderingen, de schaarste van ruimte en ontwikkelingen met betrekking tot vervuiling. De onderwerpen zullen betrekking hebben op de vakgebieden Milieukunde, Landschapsarchitectuur, Natuurbeheer, Fysische Geografie, Ruimtelijke ordening en Planologie.

MNP Landschap
MNP Ruimte
MNP Luchtvervuiling
Ruimtelijk Planbureau
Alterra
Bits Of Science News