Klimaatverandering


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
19 mei 2009

  Klimaattop Kopenhagen

Van 7 tot 18 december wordt in de Deense hoofdstad over de toekomst van de Aarde beslist. Lees alles over Kopenhagen en het nieuwe klimaatverdrag op HIER.nu.8 oktober 2007

  Update Noordpool

Alsof we willen bewijzen dat een lijn uit losse punten bestaat komen we hier toch nog met een korte update op onderstaand bericht. Het is namelijk oktober, dus het Noordpool-smeltseizoen zit er weer op. Dat betekent dat het huidige ijsminimum (inderdaad, weer een record) dit jaar niet meer zal worden overtroffen. De stand van zaken: 4,28 miljoen vierkante kilometer ijs. Dat is 39% minder dan 'normaal'. Ook het grote verschil met het vorige smeltrecord, dat van 2005, is opmerkelijk. De ijsuitbreiding lag toen nog 23% onder het gemiddelde.

Wetenschappers van het NSIDC durven de huidige smeltgegevens wel te extrapoleren: rond de zomer van 2030 verwachten zij voor het eerst een geheel ijsvrije Noordpool. Dat is tientallen jaren eerder dan tot nog toe, op basis van modelberekeningen, werd voorspeld.
20 augustus 2007

  Nieuw smeltrecord Noordpool

Het National Snow and Ice Data Centre (NSIDC), de zelfbenoemde Noordpool-waakhond van de Universiteit van Colorado, houdt op basis van satellietgegevens de dagelijkse smelt van de Noordpool bij. De ijsuitbreiding van de Noordpool is nog nooit zo klein geweest als dit jaar, waardoor ook 2007 bijdraagt aan voortzetting van de trendlijn.Smelt van de Noordpool (en opwarming van het gehele Arctische gebied) heeft door verlaging van de albedo en het vrijkomen van gashydraten waarschijnlijk een versterking van klimaatverandering tot gevolg. Verder zorgt de smelt voor een sterke aantasting van ecologische waarden in het gebied.

Naast milieu-effecten heeft een ontdooide Noordelijke IJszee echter ook economische en politieke gevolgen.7 mei 2007

  Update: Methaan uit levende planten

Om kort te gaan: planten produceren ondanks eerdere beweringen toch niet aanzienlijke hoeveelheden methaan. Biochemisch ergens wel een beetje logisch, het doel van fotosynthese is immers koolwaterstoffen te produceren die bijdragen aan de groei van de plant. CH4 uitademen is dan zonde van de C en ehm... eigenlijk ook wel van die vier H's.11 april 2007

  IPCC 4AR II: Gevolgen klimaatverandering

Deel twee van IPCC 4AR is uit. Ziet u ook door al die klimaatverandering de opwarming niet meer? Of door de ijssmelt de zeespiegelstijging? Geen nood, wij loodsen u de komende tijd door al het klimaatnieuws heen. We gaan de rapporten voor u ontleden in korte, hapklare artikelen, die steeds maar één deelthema zullen behandelen. Maar om te beginnen kunt u vandaag een korte samenvatting lezen van IPCC 4AR deel twee. De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering.16 maart 2007

  Broeikasgassen: doelstelling vs uitstoot

Klimaatverandering is het momenteel helemaal in politiek Europa. Dus vliegen de doelstellingen ons om de oren. Nederland wil 30% reductie van de CO2-uitstoot in 2020. Hoeveel procent is dat per jaar?

CO224 februari 2007

  Zeespiegelstijging Nederland

Het is 2007, het jaar van de klimaatverandering. Het nieuwe IPCC-rapport heeft de verwachte wereldwijde zeespiegelstijging concreter gemaakt en het KNMI doet er vast een schepje bovenop. Hoeveel is 3,1 mm per jaar eigenlijk?10 oktober 2006

  Verandering Golfstroom?

Op het vandaag gehouden symposium over klimaatvariabiliteit, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, is veel aandacht besteed aan de variabiliteit van de thermohaliene circulatie. Onder invloed van de huidige klimaatveranderingen zou bijvoorbeeld de Golfstroom kunnen afnemen of zelfs stoppen, wat misschien zelfs de aanzet kan zijn tot een nieuwe ijstijd.

"Niets van waar" zegt Jochem Marotzke van het Max Planck Instituut, een specialist op het gebied van oceaan en klimaat. We stoten CO2 uit. Dat leidt wel degelijk tot opwarming. Dat leidt wel degelijk tot smelt van Groenland. Maar dat zal de Golfstroom niet stilleggen en ons niet in een volgende ijstijd brengen.

ijstijd
Bron: The day after tomorrow?26 september 2006

  Temperatuurstijging aarde.

Volgens een recente studie van NASA doorbreekt de aarde een historische temperatuurwaarde. Door geografische verschillen in de opwarming zal bijvoorbeeld El Niño vaker optreden en zal smelt van de Noordpool relatief snel kunnen verlopen.
Temperatuurgrafiek aarde26 september 2006

  Smelt tot geografische Noordpool.

Vervolg op onderstaand nieuwsbericht. De trend zet zich voort met opnieuw opvallende smelt in de zomer van 2006.20 september 2006

  Afname winterijs Noordpool

Eerder berichtten we over recordsmelt van de Noordpool in de zomer van 2005. Uit nieuwe satellietopnamen van NASA blijkt dat er aan het einde van de winter van 2006 geen sprake is van significant herstel van het ijsoppervlak.31 mei 2006

  Toekomstig klimaat Nederland

Het KNMI heeft gisteren nieuwe klimaatscenario's gepresenteerd voor de ontwikkeling van het klimaat van Nederland in de 21e eeuw. De winters worden natter en zachter, de zomers worden warmer, misschien een stuk droger, maar misschien ook juist iets natter.

GCM resultaten klimaatverandering Europa
Warmer of kouder? Verschillen en overeenkomsten
tussen twee van de gebruikte klimaatmodellen. Bron: KNMI

Op 20 juni 2006 organiseert het KNMI samen met het Buys Ballot instituut een symposium over weer en klimaat in de 21e eeuw. Bezoek de KNMI-site voor meer informatie. Ook Hoesnel.nl zal aanwezig zijn en verslag uitbrengen.
23 mei 2006

  Terugkoppeling temperatuur en CO2

Onderzoekers van Wageningen UR hebben aangetoond dat er een krachtige, natuurlijke relatie bestaat tussen temperatuur en CO2 die er voor heeft gezorgd dat ook in het verleden warme periodes werden gekenmerkt door een hoge CO2-concentratie.

Terugkoppeling temperatuur en CO2
Hoe warmer, hoe meer CO2, hoe warmer. Bron: Wageningen UR

De onderzoekers ontkennen daarmee niet het bestaan van het door menselijk handelen gecreëerde broeikaseffect. Ze waarschuwen dat beide processen elkaar zullen versterken zodat temperatuurvoorspellingen omhoog moeten.6 mei 2006

  Smelt gletsjers China en Tibet

China en Tibet hebben nu samen meer dan 46 duizend gletsjers. Bij voortzetting van de huidige smeltsnelheid zijn ze over honderd jaar allemaal weg.19 april 2006

  Herstel van de ozonlaag

Special Report van het IPCC laat zien dat de ozonlaag nu het zwakste punt heeft bereikt. Voor de toekomst wordt langzaam herstel voorspeld.

ontwikkeling ozonlaag tot 2050
Ontwikkeling ozonlaag onder invloed van gehalogeneerde koolwaterstoffen en seizoensfluctuaties.19 april 2006

  Japanese Scientists Dig Up Million-Year-Old Ice  (Terradaily)

Japanse onderzoekers van het National Institute of Polar Research hebben op Antarctica een monster genomen van het oudste ijs tot nog toe. Het ijsmonster komt van een diepte van meer dan drie kilometer en is een miljoen jaar oud. De wetenschappers hopen de atmosferische condities te kunnen achterhalen uit de periode dat het ijs als sneeuw viel en de invloed daarvan op klimaatverandering.21 februari 2006

  Toekomstverkenning CO2 Nederland

Studie MNP en ECN in opdracht van ministeries van VROM en Economische Zaken laat zien dat Nederlandse klimaatdoelstellingen voor 2020 technisch haalbaar en ook betaalbaar zijn.

Bestaande politieke plannen, zoals het Energierapport 2005 en het PvdA Actieplan energiebesparing blijken de doelstelling van 15% reductie niet te kunnen halen.

Lees hier het persbericht van het MNP.8 februari 2006

  Schweizer Gletscher schmelzen weiter
(Akademie der Naturwissenschaften)


De Zwitserse Academie voor Natuurwetenschappen houdt de ontwikkeling van de grootste Zwitserse gletsjers bij en ziet een duidelijk patroon van afsmelting. In de periode tussen de zomer van 2004 en 2005 zijn 84 van de 91 onderzochte gletsjers meetbaar teruggetrokken. De groei van de overige 7 gletsjers is gestagneerd.

Het uiteinde van de Aletsch-gletsjer, de langste van Europa, trok in een jaar tijd 66 meter terug. De Trift-gletsjer smolt het snelst, 216 meter.

Trift-gletsjer in 2004 en 2005
Trift-gletsjer in zomer 2004 en zomer 2005.

2005 bleek een slecht jaar voor gletsjers. Eerder berichtten we over recordsmelt op Groenland.12 januari 2006

  Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditions
(Nature)


Methaan emissies van landvegetatie onder aerobe omstandigheden. Publicatie in Nature, naar aanleiding van onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht.

Methaan (CH4) is een veel krachtiger broeikasgas dan koolstofdioxide (CO2). Bossen produceren, geheel onverwachts, een aanzienlijke hoeveelheid methaan. Hoe precies blijft voorlopig onduidelijk. Net als de vraag of het er wel toe doet. Methaan kan niet ontstaan bij de fotosynthese, dus moet het ontstaan bij de afbraak (rotting) van koolwaterstoffen. In dat geval is het proces vergelijkbaar met onvolledige oxidatie in anaerobe omstandigheden, zoals moerassen en rijstvelden. Als blijkt dat bossen nog steeds veel meer CO2 opslaan dan ze methaan produceren, zou dit nieuws wel eens kleiner kunnen zijn dan de klimaatsceptici ons de komende tijd zullen willen doen geloven. Hoe dan ook een verdere ondermijning van emissiehandel en het verdrag van Kyoto.

natuurlijke bronnen methaan in atmosfeer
In ieder geval is deze afbeelding aan herziening toe. Bron: IPCC

Binnenkort meer.  Potentie ondergrondse CO2 opslag

Carbon dioxide capture and storage (CCS), het afvangen en ondergronds opslaan van koolstofdioxide. Het onderwerp kwam onder de aandacht tijdens de klimaatconferentie van Montreal. Is het de hoop van de toekomst bij de reductie van CO2-uitstoot? Of is het de zoveelste bliksemafleider?  Klimaattop Montreal: Beperking uitstoot, alternatieven, resultaat?

Lees hier de actuele stand van zaken over de klimaatconferentie.  Voorspellingen CO2-emissie.

Voorspelling EIA tot 2025 en langetermijnvoorspelling IPCC tot 2100. Uitstoot van "emerging economies" neemt explosief toe. Lange termijn hangt vooral af van economische ontwikkeling, de extremen van de verschillende scenario's verschillen een factor 10.  Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend.

Berekeningen uit Duits klimatologisch onderzoek voor de wereldwijde CO2 concentratie en de wereldwijde gemiddelde temperatuurtoename tot 2100.  IPCC temperatuurvoorspelling 2050

Analyse van de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change voor de Noordpool, Groenland, Nederland en Antarctica. De luchttemperatuur boven de Noordpool stijgt tussen 1990 en 2020 met gemiddeld 4,7 graden. De kritische temperatuurstijging van 2,7 graden wordt boven Groenland waarschijnlijk overschreden.  IPCC temperatuurvoorspelling 2020

Analyse van de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change voor de Noordpool, Groenland, Nederland en Antarctica. De luchttemperatuur boven de Noordpool stijgt tussen 1990 en 2020 met gemiddeld 3,2 graden. De kritische temperatuurstijging van 2,7 graden wordt boven Groenland nog niet bereikt.  September 2049: Noordpoolijs gesmolten

Simpele extrapolatie van de meetgegevens van het National Snow and Ice Data Centre. Als niemand het doet, dan doen wij het wel. De meetgegevens zijn afkomstig van satellietopnamen uit de afgelopen 26 jaar. De extrapolatie overspant een volgende periode van 44 jaar, het is dus niet aannemelijk dat de voorspelling uitkomt. Nee, beschouw september 2049 maar als "best case scenario". Het is veel aannemelijker dat het smeltproces zichzelf versnelt. Door voortdurend broeikaseffect, door het albedo-effect, maar vooral ook hierdoor:

IPCC
KNMI Klimaat
Wageningen Klimaat
klimaatportaal.nl
MNP Klimaat
Klimaatverandering
40inCopenhagen.org
Bits Of Science News

vervorming Noordpool
Figuur: Afwijkingen van de normale zomersmelt Noordpool 2002-2005. Bron: NSIDC