Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

Artikelen:

bodem- en waterverontreiniging
Nieuw mestbeleid verlaagt milieubelasting.
Toekomstverkenning van de nitraat- en fosfaatconcentratie in het bovenste grondwater en van het stikstof- en fosforgehalte in het oppervlaktewater van agrarisch gebied.

ecologie
Invloed klimaatverandering op natuur en EHS.
Met name de natte natuur in Nederland is kwetsbaar voor klimaatverandering. Delen van de Ecologische Hoofdstructuur moeten daarom worden versterkt.
Afname biodiversiteit gaat verder.
Verlies aan biodiversiteit in het verleden, heden en de toekomst, in Nederland en de wereld en beleidopties om het tegen te gaan.

luchtverontreiniging
Omvang fijnstofprobleem blijkt kleiner.
De huidige en toekomstige emissie van fijnstof in Nederland is onder invloed van gewijzigde economische ontwikkeling en toepassing van beleidsmaatregelen enigzins naar beneden bijgesteld.
Toekomstverkenning luchtverontreiniging Nederland.
Ontwikkeling van de concentratie van NO2, fijnstof, ozon en SO2 boven Nederland: Een langzame verbetering van de luchtkwaliteit, met uitzondering van de ozonconcentratie.
Roetfilters, Nederland en de EU.
Fijnstof verkort de levens van 10% van de bevolking, maar toch mag Nederland nog geen roetfilters verplicht stellen.

landschapsontwikkeling en ruimtelijke ordening
De toekomst van de landbouw in Nederland.
Op veel plaatsen verdwijnt de landbouw als dominante functie en bepaler van het landschap. Gevolgen voor onder andere areaaloppervlak en werkgelegenheid.
Toekomstverkenning ruimtelijk beleid Nederland.
Over privatisering en de gevolgen: Vervaging ruimtelijke grenzen, technische en culturele veranderingen en globalisering versus landschappelijke identiteit.
Bevolking en werkgelegenheid volgen woningaanbod.
In de periode van 1973 tot 2002 blijken mensen zich te vestigen waar het woningaanbod hoog is. De werkgelegenheid blijkt geen sturende, maar een volgende grootheid.
Schaalvergroting landbouw: Het megabedrijf.
In tien jaar een verdrievoudiging van het aantal megabedrijven, potentiŽle bedreiging van zowel het kleinschalige als het open agrarische landschap.
Waddenzee: zeespiegelstijging op bodemdaling.
Over de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee, die verzuimt gaswinning aan de juiste voorwaarden te verbinden.